rawmat

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า

เอสพีดี เราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นจึงต้องจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

blow Mechine

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

เนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติก ดังนั้นเราจึงมีเครื่องจักรพร้อมช่างผู้ชำนาญการเฉพาะด้านในกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันต่อเวลา

Plastic Roll

ผลิตภัณฑ์/บริการ

- ถุงพลาสติก แบบและขนาดตามคำสั่งซื้อ
- ถุงพลาสติกชนิดหูหิ้ว แบบและขนาดตามคำสั่งซื้อ
- ถุงพลาสติกสีต่างๆ แบบและขนาดตามคำสั่งซื้อ
- แผ่นฟิลม์พลาสติก แบบและขนาดตามคำสั่งซื้อ
- พลาสติกม้วน แบบและขนาดตามคำสั่งซื้อ
- ถุงพลาสติก พิมพ์Logo ตราสัญลักษณ์ ตามแบบของลูกค้า

finish goods

ตัวอย่างสินค้าสำเร็จรูป

ถุงพลาสติกพิมพ์ลาย แบบและขนาดตามคำสั่งซื้อ

roll color

ตัวอย่างสินค้าสำเร็จรูป

ม้วนพลาสติกสีต่างๆ ขนาดตามคำสั่งซื้อ

ถุงพิมพ์ลาย

ตัวอย่างสินค้าสำเร็จรูป

ถุงพลาสติกพิมพ์ลาย ปากเสมอ

ถุงหูหิ้ว พิมพ์โลโก้

ตัวอย่างสินค้าสำเร็จรูป

ถุงพลาสติกพิมพ์โลโก้ เจาะหูหิ้ว

ขอแนะนำบริษัท

บริษัท เอสพีดี โพลีโปรดักส์ เริ่มดำเนินการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ประเภท พลาสติกภัณฑ์เมื่อปี พ.ศ. 2550 จากความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินการผลิตงานด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพสูง เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผู้เชี่ยวชาญในงานด้าน พลาสติกโดยเฉพาะ นโยบายของบริษัท เราจะสร้างคุณค่า/มูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจะดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม และมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ